Protokoll; Generalforsamling 5.11.2020

Protokoll; Generalforsamling 5.11.2020

Publisert av Oddbjørn Olsen den 19.11.20.

 

 

Protokoll for ordinær generalforsamling 2019 i

HHT – Osler foreningen, Norge

 

 

 

Møtedato:                  05.11.2020

Møtetidspunkt:         kl. 18.00

Møtested:                   Digitalt møte

 

Tilstede:                     11 personer hvorav 7 fra styret

 

 

1. Konstituering

 

Møte ble åpnet av leder Nils Kr. Mortensen, det ble registrert 11 medlemmer av foreningen.

Oversikt over betalende medlemmer er grunnlag for godkjenning av medlemmene.

 

 

2. Valg av møteleder:

 

Som møteleder ble Nils Kr. Mortensen foreslått

Til å underskrive protokollen ble Arild Myrberg foreslått.

Vedtak: Enstemmig godkjent

 

 

3. Godkjenning av innkalling og agenda

 

            Det ble foreslått å godkjenne innkalling og agenda.

Vedtak: Innkalling og agenda ble enstemmig godkjent.

 

4. Godkjenning av regnskap og årsberetning for 2019

 

Styret årsberetning og regnskap for 2019 ble gjennomgått og foreslått godkjent. Godkjennelse av revisor og revisors beretning ble foreslått.

            Vedtak Enstemmig godkjent

 

Merknad: Styret har ikke fått respons fra medlemmene på forespørsel om noen kan ta på se revisor-funksjonen

 

7. Valg av styre

 

Et styremedlem og et varamedlem ønsket gjenvalg

 

 

 

a.       Et styremedlem

Som styremedlem ble følgende foreslått: Elisabeth Borrebæk

 

Vedtak: Elisabeth Borrebæk ble enstemmig valgt

 

a.       To varamedlemmer:

Som varamedlemmer ble foreslått Birgit Wiggen Andreassen og Knut Riksen foreslått

 

Vedtak: Birgit Wiggen Andreassen og Knut Riksen ble enstemmig valgt som varamedlemmer.

 

Det nye styret konstituerer seg selv i første styremøte.

 

Det nye styret er:

Nils Mortensen, leder

Elisabeth Borrebæk

Oddbjørn Olsen

Thea Solbakken

Kjell Arne Nilsen

Anne Drøpping Andersen

 

Varamedlemmer er:

Tone Søderman

Birgit Wiggen Andreassen

Merete Rønning

Knut Riksen

 

8. Innkomne forslag

            Ingen saker innkommet

 

9. Eventuelt

I henhold til statuttene skal det velges valgkomite: Valgkomiteen skal i utgangspunktet ha en funksjonstid på 3 år. For å få kontinuitet bør i første 3års periode et medlem stå på valg hvert år. Valgkomiteen konstituerer seg selv, og avgjør hvem som står på valg i år 1, 2 og 3.

 

Til valgkomiteen ble foreslått Harald Sletten, Thomas Jansen og Torstein Olsen

Vedtak: Harald Sletten, Thomas Jansen og Torstein Olsen ble enstemmig valgt til valgkomite.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Møte ble hevet kl. 19.40

                                                                                  

Elisabeth Borrebæk                                                Arild Myrberg

sekretær                                                                   protokollvitne