Vedtekter

Revidert på ekstraordinær generalforsamling 28.08.2017.

1. Navn

Foreningens navn er HHT-Osler foreningen, Norge.

2.  Formål

• HHT-Osler foreningen, Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med Oslers sykdom og deres pårørende.

• Organisasjonen er en interesseorganisasjon som arbeider for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for foreningens medlemmer. 

• Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytral og skal arbeide for å bedre situasjonen for personer med Osler.

• Organisasjonen bygger på individuelt medlemskap og står åpen for alle som har Osler, dens familie og slekt, slekt og venner.

3.  Medlemskap

• Kontingenten betales årlig, innen 1.juli. Kontingentens størrelse bestemmes av generalforsamlingen.

4. Organisatorisk oppbygning

HHT – Osler foreningen, Norge er demokratisk oppbygget slik:

1. Generalforsamling

2. Styret

3. Medlemmer. Alle medlemmer som har fylt 15 år har lik møterett, tale- og forslagsrett, stemmerett og rett til å la seg velge til representant.

5. Styret

• Styret velges for 2 (to) år av gangen, og følger kalenderåret.

• Styret skal bestå av ; Leder, Sekretær, Kasserer, 3 styremedlemmer, samt varamedlem nr. 1,2,3. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved leders dobbeltstemme.

Varamedlemmene kan innkalles til alle møter og har uttalerett og forslagsrett.

• Leder er i samråd med Styret ansvarlig for foreningen utad.

• Sekretær fungerer i leders fravær hvis ikke annet er bestemt i styremøte. Sekretær er ansvarlig for Styrets korrespondanse med medlemmene og står for daglig drift i samråd med leder.

• Sekretær har som oppgave å føre protokoll fra Styrets møter og å arkivere disse på forsvarlig måte.

Styret godkjenner selv sine protokoller.

• Styret er beslutningsdyktig når 3 av 6 er tilstede.

• Flertallet i Styret skal bestå av personer med HHT Osler eller være pårørende til personer med HHT Osler. Med pårørende menes ektefelle/samboer, foresatte, søsken til eller barn av personer med HHT Osler.

• Leder innkaller til styremøter. Styremøtet skal også holdes dersom minst halvparten av styrets medlemmer krever dette.

• Styret ved 3 medlemmer innehar organisasjonens signaturrett og fullmakt. Disse kan delegeres til de enkeltpersoner styret finner hensiktsmessig og nødvendig.

• Styret plikter å holde medlemmene jevnlig orientert om hva som skjer i foreningen.

• Styret kan oppnevne personer utenfor styret til spesialoppgaver som Styret selv ikke har kompetanse eller mulighet til å løse, for eksempel til opplæring av likemenn. Disse kan innkalles til styremøter, men ikke uten videre gis oppgaver som er taushetsbelagt.

6. Generalforsamling

Det skal avholdes Generalforsamling hvert år. Generalforsamlig skal avholdes ved Oslo eller tilsvarende steder, der flest mulig av medlemmene kan være til stede. Dersom dette ikke er praktisk mulig, skal det avholdes skiftelig generalforsamling, der styret sender ut saker til avstemning.

Medlemmene skal ha mulighet for å fremme saker god tid i forveien, innkalling skal sendes minimum

en måned i forveien.

Formålet med Generalforsamling er å:

o Velge Formann og Styre

o Prioritere foreningens arbeidsoppgaver

o Revidere vedtekter og retningslinjer

Alle voksne (15 år og eldre) med gyldig medlemsbevis har stemmerett i generalforsamlingen.

Ikke stemmeberettigede kan møte som observatør med uttalerett.

Saksliste til generalforsamlingen skal inneholde:

a) Godkjenning av dagsorden

b) Valg av ordstyrer

c) Valg av tellekorps

d) Styreberetning

e) Regnskap

f) Valg

g) Innkomne forslag

h) Eventuelt

7. Arbeidsutvalget

Styret skal nedsette et arbeidsutvalg (AU).

AU skal bestå av Leder, nestleder, og ett styremedlem. Arbeidsutvalget forbereder saker for styret og treffer avgjørelser i saker etter fullmakt fra Styret.

8. Økonomi

Kassereren er ansvarlig for foreningens økonomi og skal føre regnskap og medlemsregister.

Regnskapsåret følger kalenderåret. Det skal revideres årlig på forsvarlig måte og godkjennes av styret.

Revisor kan ikke være en av Styrets medlemmer.

9. Taushetsplikt

Styret har taushetsplikt om medisinske forhold det måtte få vite om medlemmene.

10. Valg

Samtidig med valg av Styret og varamedlemmer, skal det velges en valgkomite bestående av en formann og to medlemmer. Disse velges for tre år av gangen, ved at ett av medlemmene byttes ut årlig. Formann i valgkomiteen er den som har sittet lengst. Valgkomiteen styrer seg selv og må ha inn forslag minst 14 dager før generalforsamlingen. De som velges må være forespurt og ha sagt seg villig. Valg skal foregå etter flertallsprinsippet.